Skip to content

Cyfres Yma: Afallon

£6.99

Dyma nofel olaf trioleg gyffrous Lleucu Roberts sydd wedi ei gosod yn Aberystwyth ôl-apocalyptaidd yn 2141. Pan mae rhai'n cael eu cipio o Gymru, i ble maen nhw'n mynd? Ar yr wyneb mae'r lle fel Afallon ond mae themâu dwys ynddi – rôl merched mewn cymdeithas, trin pobol sydd yn 'wahanol', rhyddid a chaethiwed, yn ogystal ag elfennau o 'Big Brother' a 'The Handmaiden's Tale'.

O’r frawddeg gyntaf un, mae Lleucu Roberts yn llwyddo i ddal sylw’r darllenydd, ac mae tensiwn a chyffro yn cydio ynom yn syth. Llwydda’r awdur i gadw’r cyffro hwn drwy’r gyfrol gyfan, ac mae'r darllenydd yn awchu am fwy wrth gyrraedd diwedd pob pennod. Tybed beth fydd yn digwydd nesaf? Dyna’r cwestiwn sy’n dod i’r meddwl yn gyson wrth ddarllen.

Afallon yw’r drydedd gyfrol yn nhrioleg Yma Lleucu Roberts, cyfres sy’n ein trosglwyddo i gymdeithas ôl-apocalyptaidd unigryw. Adroddir hanes dau griw gwahanol o bobl – y Niaid a’r Ynyswyr – sydd wedi byw cyhyd ar wahân gan ddatblygu mewn ffyrdd hollol wahanol, cyn ailgyfarfod yng Nghymru flynyddoedd maith yn ddiweddarach a cheisio cyd-fyw yn llwyddiannus.

Mae’r nofel wedi’i gosod yn y flwyddyn 2141, mewn cyfnod yn dilyn annibendod mawr, ac yn hynny o beth mae’n gyfres amserol iawn wrth i gwestiynau am y modd rydym yn byw ein bywydau, gan beidio â gofalu’n ddigonol am ein hamgylchedd gael sylw cynyddol yn y byd sydd ohoni. Mae’r gyfres yn gyfle arbennig i ddychmygu’r hyn a allwn fod yn ei wynebu yn y dyfodol agos os na newidiwn ein ffordd o fyw.

Yn ogystal â’r ddau griw yma yn Afallon, cawn ein taflu i fyd newydd arall, gan ddysgu sut mae criw ychwanegol o bobl wedi datblygu dulliau unigryw o fyw a sicrhau dyfodol i’r llinach. Ar yr olwg gyntaf, dyma nefoedd ar y ddaear. Ond, fel gydag unrhyw fodolaeth, mae sialensau i’w hwynebu a’u goresgyn yma hefyd, a chaiff y cymeriadau eu herio’n foesol wrth ddygymod â hwy.

Dyma gyfrol sy’n wledd i’r dychymyg. Mae wedi’i gosod yn y dyfodol, ac mae’r dyfodol hwnnw yn gybolfa hynod ddiddorol a chwareus. Mae yma gymeriad sy’n cael ei ddisgrifio fel babi-dyn (oedolyn sy’n ymddwyn fel babi wedi’i sbwylio), a chymeriad pwysig arall sy’n ferch ac yn fachgen – dau gymeriad sy’n herio’r hyn a geid mewn cyfrolau traddodiadol.

Ceir yma amrywiaeth eang o themâu oesol a chyfoes hefyd – cariad, gwrthdaro, natur, cynaliadwyedd, bwlio, trais rhywiol, rhywiaeth – a dim ond enwi rhai. Er cynifer y themâu y cyffyrddir â hwy, fe’u plethir yn ddestlus i’r stori, heb deimlo’n drwm na thynnu sylw’n ormodol.

O ran arddull, mae’r iaith yn gyfoethog a’r disgrifiadau’n gywrain a chrefftus, sy’n bleser i’w darllen.

Heb os, dyma nofel gwerth chweil i gloi’r gyfres.

Awen Schiavone o www.gwales.com


Awdur: Lleucu Roberts

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudalennau: 208

Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019