Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Amdanom Ni

Hanes (scroll down for English) 

Sefydlwyd Siop y Pentan gan dri partner yn 1972. Erbyn hyn, mae ynghanol bwrlwm tref hanesyddol a bywiog Caerfyrddin, ac wedi ei leoli yn Y Farchnad.

Rydym yn fusnes teuluol a sefydlwyd dros ddeugain mlynedd yn ol, ac gwerthu pob math o nwyddau Cymraeg a Chymreig yn cynnwys llyfrau, cryno-ddisgiau, anrhegion o bob-math, dillad, a chrefftau lleol.

Mae gan bopeth yma gysylltiad unigryw i Gymru; boed iaith, llenyddiaeth, diwylliant, y celfyddydau, neu crefftau arbenigol. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y siop!

Ein nod

Fel cwmni Cymraeg sydd yn gwerthu popeth sy'n gysylltiedig a Chymru, 'rydym yn teimlo'n gryf yn ein dyletswydd i gefnogi iaith a diwylliant ein mamwlad. Mae'r rhan helaeth o'n cynnyrch yn deillio o grefftwyr a busnesau lleol-a hefyd led-led Cymru.

Digwyddiadau

Fel siop Gymraeg leol yn yr ardal, 'rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i hybu llenydiaeth a cherddoriaeth Gymraeg - unai drwy wahodd yr awdur-neu artistiaid i'r siop - i lofnodi copiau o'i gwaith, neu drwy gynnal noson ble fydd yr awdur yn lansio llyfr newydd - ac yna cael gwrando hefyd ar gerddoriaeth fyw gan artist sydd newydd ryddhau CD. Mae hyn hefyd yn gyfle i'r gynnulleidfa i holi cwestiynnau i'r awdur am ddeunydd y llyfr a dod i adnabod yr awdur. Cysylltwch gyda ni os ydych am drefnu noson o'r fath.

Rydym yn cydweithio gydag ysgolion lleol, ac yn cyflenwi ysgolion cynradd ac uwchradd ein sir a  phellach - gydag adnoddau addysg a llyfrau i ddisgyblion, ac wrth ein boddau yn cael gosod stondin yn ei ffeiriau Haf a Nadolig pan ddaw'r cyfle

Yr Atom

Mae cysylltiad agos gyda ni à sefydliadau addysg a mentrau iaith y Sir, ac mae canolfan Yr Atom yng Nghaerfyrddin yn gwneud llawer o waith arbennig yn hyrwyddo'r Gymraeg, ac yn rhoi cyfle i ni gydweithio gyda nhw pan yn cynnal digwyddiadau amrywiol.

Rydym wrth ein bodd hefyd pan fydd dysgwyr yr iaith yn mynychu'r siop, nid yn unig i brynu llyfr-ond hefyd i ymarfer siarad a sgwrsio yn y Gymraeg gyda staff y siop

Yr Egin

Safle newydd S4C Gorllewin Cymru. Canolfan arbennig sydd hefyd yn cynnal digwyddiadau gydol y flwyddyn i hybu iaith a diwylliant Cymru ac yn rhoi cyfle i dalentau amrywiol i arddangos eu galluoedd i'r cyfryngau Cymraeg

https://yregin.cymru 

Canolfan Peniarth

'Rydym yn gweithio yn agos gyda Canolfan Peniarth. Un o'r prif gyhoeddwyr llyfrau ac adnoddau addysg Cymraeg a dwyieithog yng Nghymru. Fe ddaeth llond siop o blant i mewn gyda Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones, er mwyn lansio cyfres Dysgu Newydd yn y farchnad.

https://peniarth.cymru

Gwyl Canol Dre

Mae gan Siop y Pentan stondin yng Ngwyl Canol Dre bob blwyddyn ers cychwyn yr Wyl. Dyma Wyl lleol a drefnir gan Menter iaith Gorllewin Sir Gâr. Mae’r gwyl yn rhoi cyfle i fusnesau lleol, artistiad, ac awduron led-led y wlad i arddangos ei talentau i'r gymuned. 

 

History 

Siop y Pentan was established by three partners in 1972. It is now located in the market at the heart of Carmarthen's historic and vibrant town. 

We are a family-owned business established over forty years ago, and selling all sorts of Welsh-language goods including books, CD-CDs, all-kind gifts, clothing, and local crafts.

Everything here has a unique connection to Wales; Whether it is language, literature, culture, arts, or specialist crafts. We look forward to seeing you in the shop.